Verzorging en verpleging
Op basis van individuele zorgplannen, opgesteld in samenspraak met de bewoner zelf/de familie of relatie/arts, wordt de zorg verleend door de verzorging. Het gaat hierbij om zorg welke geïndiceerd is door het Centrum Indicatiestelling Zorg nl. het zorgzwaartepakket. Dit kan persoonlijke verzorging zijn, bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden of ondersteuning en begeleiding in de dagelijkse handelingen die niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. De medewerkers van Herfstzon 24 uur per dag aanwezig.

Ons doel is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren. De zelfzorg wordt gestimuleerd.

Soms heeft de bewoner meer zorg nodig dan er in het verzorgingshuis geboden kan worden. Wanneer deze situatie zich voordoet, kan er aanvullende verpleeghuiszorg geboden worden. Hiermee kan een verhuizing naar het verpleeghuis uitgesteld of zelfs voorkomen worden.
Iedere bewoner krijgt een contactverzorgende toegewezen. Afstemming van de zorg vindt regelmatig plaats in overleg met de bewoner en de contactverzorgende, zodat ‘zorg op maat’ verleend kan worden. Deze zorg is vastgelegd in het zorgplan wat altijd opvraagbaar is. De contactverzorgende is aanspreekpunt voor de bewoner, partner en familie en verantwoordelijk voor het zorgplan.

Groepsverzorging / aanvullende verpleeghuiszorg
Wanneer een bewoner moeite heeft om zelf dagstructuur en / of daginvulling te geven, bestaat de mogelijkheid deel te gaan nemen aan de groepsverzorging. Samen met andere bewoners kan er worden deelgenomen aan verscheidene groepsactiviteiten en kan er samen gegeten worden. De groep bestaat uit maximaal 8 bewoners en is vier maal in de week van 09:00 tot 13:00.
Aanvullende verpleeghuiszorg kan individueel worden geboden of in combinatie met de groepsverzorging.

Overplaatsingscriteria
Er kan een moment komen dat de zorg die in Herfstzon geboden kan worden niet meer toereikend is. Een overplaatsing is dan niet meer te vermijden en meestel in het belang van de bewoner. Als deze situatie zich aandient wordt er in overleg met alle betrokkenen een aanvraag voor herindicatie ingediend bij het C.I.Z.